Luồng tàu & cầu tàu

LUỒNG VÀO CẢNG:

Dài: 9 km. Độ sâu: - 11 m.
Chế độ thủy triều: Bán nhật triều không đều.
Chênh lệch bình quân: 2m. Mớn nước cao nhất tàu ra vào: - 13,8m.
Cỡ tàu lớn nhất tiếp nhận được:
            - Cỡ tàu đến 30.000DWT với tần suất bình thường.
            - Cỡ tàu đến 50.000DWT giảm tải.

HỆ THỐNG CẦU BẾN:
        Quyết định công bố mở cầu cảng số 1 và 4 thuộc bến Cảng Quy Nhơn
(Xem chi tiết)
        Quyết định công bố mở cầu cảng số 2 và 3 thuộc bến Cảng Quy Nhơn (Xem chi tiết)

Tên/Số hiệu
Dài (m)
Sâu (m)
Loại tàu/Hàng
Cầu số 1A 
Cầu số 1B
Cầu số 1C
Cầu số 2
Cầu số 3
Cầu số 4
Cầu số 5
115
115
120
174
174
170
200
-  7,4
-  7,4
-  7,4
-  8,9
-  8,9
- 11,8
- 12,5
35.000T / Hàng tổng hợp
35.000T / Hàng tổng hợp
35.000T / Hàng tổng hợp
20.000T / Hàng tổng hợp
10.000T / Hàng tổng hợp
70.000T / Hàng tổng hợp
50.000T / Hàng tổng hợp
Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước "Số 0 hải đồ"
  •