Thống kê
 SẢN LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA

 
2012
2013
2014
 2015 2016 2017 2018
Total (MT)
5.615.789
6.256.899
7.005.789 7.587.980 7.074.628 7.173.358 8.316.499
Import (MT)
771.977
785.859
864.645 1.176.772 965.053 1.080.927 1.078.434
Export (MT)
3.482.238
4.187.425
4.704.616 4.835.562 4.402.602 4.108.815 5.402.775
Domestic (MT)
1.361.574
1.283.615
1.436.528 1.575.646 1.706.973 1.983.616 1.835.290
Container(Teus)
63.427
60.617
86.767 94.753 96.892 115.395 127.317
Ship calls
1.769
1.659
1.601 1.579 1.575 1.627 1.409
 
 

BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG HÀNG HOÁ


BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG CONTAINER


BIỂU ĐỒ SỐ CHUYẾN TÀU