Đầu tư và phát triển
 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2016

Dự án đầu tư
Tổng kinh phí
Kế hoạch thực hiện
- Dự án phát triển mở rộng và Đầu tư hạ tầng và thiết bị công nghệ 
2.000 tỷ đồng
2018 - 2022
-  
 
 

 

 


QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỈ LỆ 1/2000 MỞ RỘNG CẢNG QUY NHƠN
GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020-2030 VÀ TẦM NHÌN SAU NĂM 2030
 (Xem chi tiết)